Didactisch onderzoek

Herken je dat? Je weet dat een kind heel slim is, maar bij de toetsen is daar niks van te zien. Heel frustrerend, want vaak wordt het onderwijsaanbod bepaald aan de hand van de toetsuitslagen. Maar wat als een kind steeds maar onvoldoendes scoort? Het risico is groot dat er een totaal verkeerd onderwijsaanbod gegeven gaat worden die de situatie voor het kind alleen maar erger maakt.

Heb je het idee dat een kind niet kan laten zien wat hij in zijn mars heeft en krijg je het niveau maar niet goed in beeld?  Dan kan een didactisch onderzoek een uitkomst zijn. Door de specifieke vraagstelling van de toetsen kunnen ze naast de Cito-toetsen van school afgenomen worden zonder dat deze elkaar doorkruisen. Het didactisch onderzoek kan zowel door de school aangevraagd worden als door de ouders.

Didactisch niveau

Om zicht te krijgen op het didactisch niveau worden toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de voorsprong of achterstand is en welke strategieën het kind hanteert. Tijdens het didactisch onderzoek wordt het kind doorgetoetst tot aan zijn frustratieniveau (D-IV). Het onderzoek gaat niet alleen om de score, maar ook om het onderzoeken van de leerstrategieën en signaleren van eventuele blokkades als faalangst, doorzettingsvermogen, concentratie en andere interne factoren die kunnen spelen bij hoogbegaafde kinderen. Het doel van het didactisch onderzoek is het bepalen van de didactische leeftijd. Door deze te bepalen kan er heel direct aangesloten worden bij de onderwijsbehoeften van het kind.

In dit didactisch onderzoek worden, afhankelijk van de hulpvraag, de volgende testen afgenomen:

 • Brus-één-minuut-test
 • Klepel leestest
 • Tekstbegrip
 • Woorddictee
 • Ojemann Rekentoets
 • Non-verbale intelligentietest
 • Fixatie Disparatie (oog-volgproblemen)
 • Vester geheugentest
 • Leerstijlen onderzoek
 • Schoolvaardigheidstoetsen (COTAN gecertificeerd) Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen

Wereldspel

Denken en leren kan via twee verschillende stijlen verlopen: beelddenken of taaldenken (visuele of verbale cognitieve stijl). Kinderen zijn tot een leeftijd van ongeveer 5/6 jaar visueel ingesteld. Dan ontwikkelt zich het talige denken en verdwijnt het visuele denken meer naar de achtergrond. Wanneer dit proces niet goed op gang komt en het kind visueel blijft, heeft dat consequenties voor o.a. het (aanvankelijk) leesproces, de te volgen methodiek bij het leren lezen en zaken als automatiseren, analyse en ordening in denken.

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument dat gebruikt wordt bij onderwijskundige onderzoeken om te bepalen welke cognitieve stijl een kind gebruikt: beelddenken of taaldenken. (visuele of verbale cognitieve stijl) .

Daarnaast kunnen andere actuele omstandigheden in het spel naar boven komen, zoals:

 • faalangst en onzekerheid
 • communicatieproblemen
 • protestgedrag
 • boosheid en agressie
 • opvoedingsproblematiek
 • op de tenen lopen

 Beelddenken (een visuele leerstijl) is eventueel te verwachten bij:

 • spellend en/of radend lezen
 • anticiperend lezen
 • globaal overzicht, details worden vergeten
 • lezen wat ze denken dat er staat
 • synoniemen gebruiken (kraai wordt raaf, als het maar zwart is en vliegt)
 • problemen met hardop lezen, terwijl terugvertellen (begrijpen) wel goed gaat.
 • meer dan 60 % oriëntatiefouten bij dictee
 • woordruïnes
 • spellingsregels zijn wel bekend, maar worden niet toegepast (geautomatiseerd)
 • automatiseren gaat moeilijk tot slecht
 • zelfbedachte strategieën

Verslag en terugkoppeling

Alle gegevens worden uitgewerkt in een verslag. Hierbij worden de testresultaten uitgebreid toegelicht. Het verslag bevat handelingsadviezen voor de leerkracht (per vakgebied). Ouders ontvangen het verslag. Daarna zullen wij contact opnemen waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen naar aanleiding van het onderzoek. Indien gewenst kunnen wij ook mee gaan naar de school om daar het verslag en de adviezen verder toe te lichten (hier zijn wel extra kosten aan verbonden).