Huiskamergroep

De nood is zichtbaar

Binnen de doelgroep hoogbegaafden die wij bedienen in onze praktijk zien we een toename van het aantal schooluitvallers. In veel van die gevallen kan de school niet in de onderwijs- en ontwikkelbehoefte voorzien van de jeugdigen. Dit heeft grote gevolgen voor het welbevinden van de hoogbegaafde jeugdige en het gezin waar deze opgroeit. Het vergt veel van alle betrokkenen. Indien jeugdigen lange tijd thuis zitten, zien we dat de balans tussen geven en ontvangen binnen een gezin verstoort raakt. Het gezin komt in een overlevingsstand terecht.

We signaleren een aantal problemen:

  1. Er is geen/nauwelijks passende plek voor schooluitvallers, ook wel ‘drop-outs’ genoemd binnen zorg- of onderwijsinstellingen.
  2. Ouders die te maken hebben met kinderen die uitvallen op school, hebben het zeer zwaar en stuiten vaak op onbegrip in hun omgeving.
  3. Ouders worden door scholen en zorginstellingen vaak als lastig gezien.
  4. Wanneer er sprake is van schooluitval, lijdt een heel gezin met een kind mee.
  5. Passende hulp is er voor deze gezinnen in dergelijke situaties niet/nauwelijks binnen onze regio.
  6. Scholen, samenwerkingsverbanden en GGZ instellingen weten zich moeilijk raad met deze doelgroep.
  7. Reguliere hulpverlening is vooral gericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar volledig onderwijs. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de oorzaken van de uitval op school.

Doelstelling

Het doel van onze huiskamer voorziening is om jeugdigen die deels of helemaal niet meer kunnen meedraaien in het onderwijs vanuit de zorgkant een veilige plek te bieden om tot rust te kunnen komen. Vanuit deze veilige plek kunnen ze hun zelfvertrouwen en levenslust hervinden.

Voor de ouders van de jeugdigen is schooluitval zeer belastend. Het doel is daarom ook dat ouders gezien, gehoord en geholpen worden in dit proces, waardoor ze (weer) tot steun kunnen zijn voor hun kind vanuit een gezonde balans van geven en ontvangen.

De huiskamer

Een fijne opvangplek voor hoogbegaafde drop-outs bieden wij binnen onze praktijk. Dat doen we in zo’n huiselijk mogelijke setting.  Daarom noemen we de voorziening ook ‘De huiskamergroep’. De jeugdigen worden hier 1-3 dagdelen in de week opgevangen. Er wordt op deze plek geen onderwijs gegeven zoals op school, maar er wordt gewerkt aan het weer ‘leefbaar’ worden, gericht op rust, herstel en plezier. Dat betekent dat er dingen worden gedaan zoals dat thuis ook gebeurt. Samen koken of bakken, de planten verzorgen, creatief bezig zijn, spelletjes doen of een boek lezen. Belangrijk is dat de jeugdige de lol van het leven weer kan gaan inzien en voelt dat hij van waarde kan zijn voor zijn omgeving. Samen houden we het proces en de doelen in de gaten en zoeken we naar mogelijkheden om de veerkracht en belastbaarheid te vergroten. 

De setting is kleinschalig en met alle ruimte voor ieder individu. Er zijn behandelaren vanuit allerlei expertises betrokken bij de huiskamer.

Contextueel gerichte systeemtherapie

Schooluitval van je kind gaat je niet in de koude kleren zitten. Daarom staan we in dit proces ook naast de ouders. Aan elk gezin wordt een gezinsbehandelaar gekoppeld die vanuit een contextuele systeem benadering gesprekken zal gaan voeren met de ouders. Dit traject dat parallel loopt aan de opvang in de huiskamer, dient als belangrijke basis voor een duurzame terugkeer in welke vorm van onderwijs dan ook. We hebben ouders dus ook heel hard nodig in dit proces.

Individuele behandeling

In sommige gevallen is er voor de jeugdige, naast het traject op de huiskamer, ook nog een individueel traject nodig. Dat bespreken we met elkaar tijdens de intake en/of tussentijdse evaluatiemomenten.

Werken aan terugkeer naar onderwijs of andere vorm van zorg- en onderwijs

Wanneer ieders behoeften in kaart zijn gebracht, de situatie in het gezin weer stabiel is en de veerkracht bij ouders en kind weer groeiende is, wordt met elkaar gezocht naar een passende plek om verder te groeien. Dat kan een plek in het onderwijs zijn, maar dat hoeft niet en is afhankelijk van wat er kan en nodig is.

Interesse in onze huiskamergroep?

Hoe gaat het in zijn werk?

Binnen dit proces zullen we waar dat kan ook heel graag lijntjes hebben met school en samenwerkingsverband. We moeten het immers samen doen! Wij zijn graag een verbindende factor daarin.