Didactisch onderzoek

Wat is het?

Bij het didactisch onderzoek staat het in kaart brengen van het didactisch niveau centraal. We onderzoeken wat het huidige niveau van rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling van een kind is. Daarnaast wordt in het didactisch onderzoek gekeken naar de leervoorkeur die een kind heeft en welke leeringangen het beste ontwikkeld zijn. Hierdoor verkrijgen we inzicht in welke aanpak voor dit kind het best zal werken.

Voor wie?

Een didactisch onderzoek kan helpend zijn bij kinderen die op de Cito-toetsen op school niet laten zien wat ze in hun mars hebben; of die om onduidelijke redenen niet mee kunnen komen op school, of juist ver voorlopen, waarbij het onduidelijk is hoe groot de voorsprong daadwerkelijk is. Afhankelijk van de hulpvraag ligt de focus tijdens het onderzoek op het in kaart brengen van hiaten, inzicht krijgen in de taakaanpak, inzicht krijgen in de didactische voorsprong en/of het signaleren van eventuele blokkades zoals faalangst, het gebrek aan doorzettingsvermogen of concentratie, en andere interne factoren die kunnen spelen bij hoogbegaafde kinderen. Het didactisch onderzoek kan zowel door de school als door de ouders aangevraagd worden.

Didactisch niveau

Het didactisch onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de onderwijsbehoeften en het didactisch niveau van het kind, zodat passend onderwijs aangeboden kan worden. Om zicht te krijgen op het didactisch niveau, worden toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de voorsprong of achterstand is en welke strategieƫn het kind hanteert.

In dit didactisch onderzoek worden, afhankelijk van de leeftijd van het kind, de volgende toetsen afgenomen:

  • Schoolvaardigheidstoetsen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen (COTAN gecertificeerd)
  • EĆ©n-Minuut-Test (EMT, Brus & Voeten)
  • Klepel leestest
  • Tekstbegrip toets

Leervoorkeur en leeringangen

Om inzicht te krijgen in de leervoorkeur en de leeringangen van een kind, worden het Wereldspel en de Vester geheugentest afgenomen.

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument dat gebruikt wordt om te bepalen welke cognitieve stijl een kind gebruikt: beelddenken of taaldenken (visuele of verbale cognitieve stijl). Kinderen zijn tot een leeftijd van ongeveer 5/6 jaar visueel ingesteld. Dan ontwikkelt zich het talige denken en verdwijnt het visuele denken meer naar de achtergrond. Wanneer dit proces niet goed op gang komt en het kind visueel blijft, heeft dat consequenties voor o.a. het (aanvankelijk) leesproces en de automatiseervaardigheid.

De Vestertest wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het geheugen en de leeringangen van kinderen. Bij dit onderzoek worden het visuele, auditieve, lees- en kinesthetisch geheugen bekeken. Op basis van de scores kan vastgesteld worden op welke manier een kind het beste informatie in zich op kan nemen. Zo zal een kind dat visueel hoog scoort, informatie goed opnemen door het te verbeelden, tekenen en/of te visualiseren en een kind dat auditief sterk scoort, zal baat hebben bij het luisteren naar instructie.

Klaar voor een didactisch onderzoek?

Het onderzoek

Het didactisch onderzoek vindt plaats op de praktijk. Het wordt afgenomen in twee ochtenden met elk een blok van twee uur. Hierdoor is er voldoende tijd voor kinderen om op hun gemak te raken in de nieuwe omgeving en wordt voorkomen dat vermoeidheid een rol gaat spelen. In overleg is het ook mogelijk om beide blokken op Ć©Ć©n dag te plannen, bijvoorbeeld i.v.m. een lange reistijd.

Aan de hand van een placemat wordt uitgelegd welke onderdelen in het didactisch onderzoek aan bod zullen komen. Hierdoor is het voor de kinderen eenvoudig om overzicht te houden over de taken. Daarnaast krijgen kinderen de vrijheid om mee te beslissen in de volgorde van de onderdelen.

Verslag en terugkoppeling

Alle gegevens worden uitgewerkt in een verslag. Hierin worden de testresultaten uitgebreid toegelicht. Het verslag bevat handelingsadviezen voor de leerkracht (per vakgebied). Ouders ontvangen het verslag en de uitnodiging voor een telefonische afspraak, waarin er gelegenheid is tot het stellen van vragen naar aanleiding van het onderzoek. Indien gewenst kunnen wij ook mee gaan naar de school om daar het verslag en de adviezen verder toe te lichten (hier zijn wel extra kosten aan verbonden).

De volledige breedte

Diagnostiek

Didactisch
onderzoek

Diagnostiek

Begaafdheids-onderzoek

Soms merken we dat enkel een didactisch onderzoek onvoldoende is om tegemoet te komen aan de hulpvraag, bijvoorbeeld wanneer er ook een vraag is over de cognitieve capaciteiten van een kind. In deze gevallen kan er gekozen worden om ook een begaafdheidsonderzoek af te nemen. De resultaten van beide onderzoeken worden dan gecombineerd tot Ć©Ć©n uitgebreide rapportage.

> Lees meer over het begaafdheidsonderzoek

Klaar voor een didactisch onderzoek?