Veelgestelde vragen

Vraag & antwoord

Onze website staat bomvol informatie, maar soms is een snel antwoord op je vraag fijn. Kijk daarom of jouw vraag in een van de vier categorie√ęn staat.

Kun je jouw antwoord niet vinden? Bel of mail dan gerust!

Intakeprocedure

Wil jij jezelf, je gezin of je kind(eren) aanmelden voor onderzoek en/of behandeling, vul dan het aanmeldformulier op de website in. Vervolgens krijg je een bevestigingsmail met meer informatie. We zullen je vragen enkele intakeformulieren in te vullen en op te sturen, en de financiering te regelen. Voordat we een onderzoek of een intakegesprek plannen, screenen wij of jouw hulpvraag bij ons aan het juiste adres is. Mocht dat het geval zijn, plannen we daarna het onderzoek/intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek zullen wij met jullie kijken welke zorg het best bij jullie past. Het kan zijn dat jullie kind behandeling gaat krijgen, waarbij er wordt gewerkt aan doelen die we opstellen. Het kan ook zijn dat jullie als ouders behandeling krijgen bij de opvoeding, als jullie kind bijvoorbeeld nog te jong is voor individuele behandeling. Beide kan ook: kind- én ouderbehandeling. De frequentie voor kindbehandeling is in het algemeen één keer per week. Ouderbehandeling vindt meestal één keer per twee weken plaats.

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er geen intakegesprek plaats. Is er sprake van een begaafdheidsonderzoek? Dan zal de degene die het onderzoek afneemt op een afgesproken tijdstip, ongeveer twee weken voor de start van het onderzoek, wel een telefonisch voorgesprek met jullie als ouders voeren. Tijdens dit gesprek zullen vragen gesteld worden over de ingevulde formulieren, om een compleet beeld van de situatie en jullie kind te krijgen. Natuurlijk kunnen jullie op dat moment ook jullie vragen kwijt.

Dit zal doorgaans drie tot vier weken zijn.

Vind op de deze pagina de actuele wachttijden.

In het algemeen praat het iets ‚Äėvrijer‚Äô, wanneer een jonger kind zelf niet bij het intakegesprek aanwezig is. Wij verwachten dan ook niet dat jouw kind meekomt naar de intake. Tenzij je dat graag wilt natuurlijk, dan wel graag in overleg. Bij kinderen vanaf een jaar of 12 (middelbare school) raden we aan om ze juist wel mee te nemen, omdat het bij hen meer om hun eigen proces gaat.

Het aanmeldformulier op de website is een beveiligd formulier.

Voor het versturen en opslaan van de intakeformulieren maken  wij gebruik van Zilliz, een programma waarmee we een online dossier kunnen aanmaken en op een veilige manier gegevens kunnen verzamelen. Daardoor weten we zeker dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons.

Onderzoeken & behandelingen

Wij kunnen een begaafdheidsonderzoek afnemen, eventueel in combinatie met onderzoek naar de executieve vaardigheden. Ons begaafdheidsonderzoek is een intelligentietest, persoonlijkheidsonderzoek en welzijnsonderzoek in één is. Bij dit onderzoek kijken we dus naar veel meer dan naar het IQ van een kind alleen; het gaat om het hele plaatje. We onderzoeken waar het zichtbare gedrag vandaan kan komen, zodat we weten welke interventies er ingezet kunnen worden om een kind (weer) tot bloei te laten komen. Daarnaast kunnen wij een didactisch onderzoek Bij het didactisch onderzoek staat het in kaart brengen van het didactisch niveau centraal. We onderzoeken wat het huidige niveau van rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling van een kind is. Daarnaast wordt in het didactisch onderzoek gekeken naar de leervoorkeur die een kind heeft en welke leeringangen het beste ontwikkeld zijn. Hierdoor verkrijgen we inzicht in welke aanpak voor dit kind het beste zal werken. Klik hier voor meer informatie over hoe wij onderzoeken afnemen.

Bij jonge kinderen zijn we extra alert op de manier waarop we onderzoek doen. Hier is vaak maatwerk nodig, omdat de a-synchroniteit in de ontwikkeling vaak erg groot is. Daarom zal er bij aanvraag voor onderzoek bij kinderen tussen de 3 en de 5 jaar altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden. Afhankelijk van de mogelijkheden van jouw kind bekijken we of er wel onderzoek nodig is en zo ja, welke manier van onderzoeken het beste aansluit. In veel gevallen zullen we adviseren te wachten met een onderzoek of enkel een signalering van een ontwikkelingsvoorsprong te doen.

Ja zeker! Hiervoor hebben wij de WAIS-IV-NL, bedoeld voor adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen.

Nee, dat hoeft niet. Het gaat er namelijk niet zozeer om of je hoogbegaafd bent of niet, maar meer om de thema’s die hiermee te maken hebben en hoe die spelen in jouw leven. We gaan samen op zoek naar wie jij bent en daar is (hoog)begaafdheid slechts een deel van. Het helpt wel als je jezelf herkent in de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid. Want in een traject voeren we graag diepgaande gesprekken, denken en schakelen we snel en leggen veel verbanden. Waar dat past bij jou en je situatie, ligt het tempo hoog.

Het uitgebreide verslag van het onderzoek ontvangen jullie binnen drie weken. Daarna is er een nabespreking van het onderzoek, van een halfuur. Dit nagesprek zal plaatsvinden met jullie als ouders en de onderzoeker. Eventueel kan ook de leerkracht en/of IB-er van school aansluiten. Mocht het nodig zijn om de uitslag van de IQ-test zo snel mogelijk binnen te hebben, dan kun je dit vragen aan degene die het onderzoek afneemt.

Van ouders wordt verwacht dat ze er niet bij blijven tijdens het onderzoek. Uiteraard mag je wel even samen met je kind meelopen naar de onderzoeksruimte en kennismaken met de onderzoeker. Daarna mag je wachten in de wachtruimte of het gebouw verlaten, net wat je zelf fijn vindt en wat je met je kind afspreekt.

  • Een begaafdheidsonderzoek neemt ongeveer twee ochtenden in beslag, √©√©n van 2 uur en √©√©n van 3 uur.
  • Een didactisch onderzoek neemt ongeveer twee ochtenden van 2 uur in beslag.
  • Een combinatie-onderzoek (didactisch- en begaafdheidsonderzoek in √©√©n) neemt ongeveer drie ochtenden van 3 uur in beslag.

 

Wij gaan voor een goede samenwerking met de school en in het verslag van het onderzoek zullen ook adviezen komen voor de leerkrachten. In overleg kan het nagesprek plaatsvinden met de leerkracht en/of IB-er erbij.

Mocht er daarna nog meer advies gewenst zijn, dan is dat zeker mogelijk.

Dyslexie heeft geen invloed op de uitslag van de test.

Er zijn altijd factoren die meespelen. Een kind zal nooit 100 procent op zijn potentieel hoogste niveau scoren. Als het gedrag van kinderen √©cht dusdanig wordt be√Įnvloed door de huidige omstandigheden dat ze niet goed meer presteren op een test, weten ouders dit vaak het best. Zij kunnen ook inschatten hoe groot de gedragsverandering is ten opzichte van een paar weken daarvoor, bijvoorbeeld. In de praktijk zien wij niet vaak dat het gedrag de uitslag heeft be√Įnvloed. Mocht hier wel sprake van zijn, dan zal dit gegeven meegenomen worden in de conclusie van het onderzoek. Het doel van het onderzoek is immers dat er gekeken wordt naar de huidige situatie van het kind en hoe we het kind op dit moment het best kunnen helpen.

Er moet minstens 2 jaar tussen de twee testenmomenten zitten, wanneer het om dezelfde test gaat.

Wij gebruiken in onze praktijk verschillende intelligentietests; de WISC-V-NL, de WIPPSI-IV, RAKIT-2 en de KIQT+.  Na aanmelding en het bestuderen van de aangeleverde gegevens in het intakeformulier, maken wij een inschatting welke test het meest passend is bij het kind. De leeftijd van het kind is bij deze keuze de grootste bepalende factor. Mede bepalend is de leervoorkeur van een kind (visueel of talig), aanwezigheid van faalangst, de situatie waarin het kind momenteel verkeert et cetera.  Het liefst testen we kinderen vanaf 6 jaar, maar soms is het noodzakelijk of gewenst om eerder te testen. Dit kan in overleg vanaf 4 jaar.
Sinds september 2020 testen wij ook met de KIQT+ (Uitgeverij SCALIQ, zie¬†deze¬†link). Bij de normeringsfase hebben we vele kinderen kunnen testen, waardoor we vanaf het ontstaan van deze test intensief betrokken zijn geweest. De KIQT+ meet het meest accuraat bij een IQ tussen de 115 en de 170. In de ontwikkeling van deze IQ-test zijn ook de belemmerende factoren voor onze doelgroep meegenomen (denk daarbij aan het werken onder tijdsdruk). De test meet het IQ zo zuiver mogelijk en wordt veel minder be√Įnvloed door de belemmerende factoren. Nadeel is wel dat de test wat smal de sterkte en zwakte van het kind in beeld brengt. De WISC-V doet dit bijvoorbeeld uitgebreider en geeft daardoor vaak meer handvatten voor advies op school. Nadeel is logischerwijs dat de belemmerende factoren het Totaal IQ kunnen drukken.

In onze praktijk ‚Äėlabelen‚Äô we kinderen niet met DSM-V diagnoses zoals ADHD of ASS. Hier kiezen we bewust voor, omdat kinderen die niet goed in hun vel zitten soms gedrag kunnen laten zien dat lijkt op bepaalde stoornissen. De oorzaak van dit gedrag kan te maken hebben met een mismatch met de omgeving, een gebrek aan passend onderwijs, of gebrek aan begrip en aandacht voor de hoogbegaafdheid. Het beeld is vertekend door de situatie waar het kind zich in bevindt. Het risico op misdiagnose is dan groot. We onderzoeken dan eerst wat een kind nodig heeft en gaan daarmee aan de slag. In gevallen waarbij interventies binnen het hele systeem rondom het kind niet tot verandering leiden, veranderingen die je normaal gesproken zou verwachten, zullen we een stoornis verder onderzoeken. Hiervoor verwijzen we door naar partijen waar we goede ervaringen mee hebben.

Wij zijn hier niet in gespecialiseerd en verwijzen je dan graag door naar collega-praktijken die dit onderzoek – i.c.m. begaafdheidsonderzoek – wel afnemen.

Wij nemen alleen begaafdheidsonderzoeken af. De IQ-test is bij ons slechts een deel van het totale begaafdheidsonderzoek. Het onderzoek vindt plaats verdeeld over twee momenten binnen één week. Zo kunnen we zo veel mogelijk van een kind zien, houden we de spanningsboog maximaal en kan een kind wennen aan de tester en de testsituatie; allemaal factoren waarvoor onze doelgroep erg gevoelig is. We onderzoeken bijvoorbeeld ook de persoonlijkheidskenmerken van een kind aan de hand van de theorie van Dabrowski, het sociaal- en emotioneel welbevinden, belemmerende en compenserende interne en externe factoren, creativiteit etc. De reden dat we dat doen is dat (hoog)begaafdheid veel meer omvat dan alleen een IQ-cijfer. We willen een kind zo compleet mogelijk in beeld brengen, waardoor ook de behoeften van een kind zo duidelijk mogelijk zichtbaar worden. Op deze behoeften en inzichten worden onze adviezen geschreven.

Trainingen & cursussen

Als er weer een LEF-training staat gepland zal dat worden vermeld op de website.

We bieden geen huiswerkbegeleiding aan.

Kijk voor de actuele data van de oudertraining op onze website. Staan er geen data vermeld? Dan zijn deze nog niet bekend.

Kosten & vergoedingen

Zowel onderzoeken als behandelingen voor kinderen tot 18 jaar kunnen vergoed worden vanuit de Jeugdwet, via de gemeente waar jullie wonen, indien wij een contract hebben met deze gemeente. Voor volwassenen hebben wij geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars. Neem contact op met de afdeling administratie voor de tarieven.

Indien jullie in een gemeente wonen waar wij een contract mee hebben, zijn er twee opties om de vergoeding te regelen:

  • je vraagt een verwijzing van een specialist (huisarts, jeugdarts, schoolarts, medisch specialist, etc).
  • Je vraagt een beschikking aan bij jullie gemeente.

In beide gevallen is het de wens van de gemeente om betrokken te zijn bij het traject, zodat andere zorg  tijdig kan worden ingezet wanneer dat nodig blijkt. 

Er zijn twee uitzonderingen op bovenstaande opties:

  • Voor de gemeente Ede geldt dat je contact moet opnemen met het TTJ (toegangsteam jeugd). Telefoonnummer: 14-0318.
  • Voor de gemeente Veenendaal geldt dat je contact moet opnemen met het CJG (centrum voor jeugd en gezin). Telefoonnummer: 0318-538222.

Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een PGB (persoonsgebonden budget) bij jullie gemeente.

Neem voor de actuele tarieven contact op met de afdeling administratie: 0318-255060.

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Indien je in een gemeente woont waar wij een contract mee hebben, kan de zorg vergoed worden vanuit de Jeugdwet.

Voor ieder kind is een aparte beschikking van een gemeente of verwijzing van een specialist nodig.

Interesse in de Extralent-aanpak?