Privacyverklaring

Versie januari 2021

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy beleid Praktijk Extralent

Praktijk Extralent verwerkt gegevens om goede zorg te kunnen leveren aan cli√ęnten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden¬†voor¬†welke doeleinden¬†wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken¬†tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u¬†eerst¬†vragen om uitdrukkelijke toestemming¬†om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor ¬†te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen¬†om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag¬†ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede voorbereiding van een behandeltraject of diagnostiek, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere zorgverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze cli√ęnten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cli√ęnt bent, cli√ęnt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u bij ons gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • BSN
 • leeftijd
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • medische gegevens
 • evt. gegevens over medicijnen en hulpmiddelen
 • naam van uw zorgverzekeraar
 • IBAN
 • informatie, die u zelf invult, bijvoorbeeld in het contactformulier
 • inloggegevens.

Toestemming

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij kunnen u voor verschillende zaken toestemming vragen. Wij vragen u toestemming om uw gegevens te delen met andere zorgverleners.
Voor kinderen onder de 12 jaar vragen wij toestemming van één van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar vragen wij toestemming aan het kind samen met één van de ouders.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten. Wij delen deze gegevens enkel als u toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.
Ook kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een administratiekantoor. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die cli√ęntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cli√ęnt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u cli√ęnt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige¬†zorg.

Uw rechten en vragen

U heeft het recht om Praktijk Extralent een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch0318-255060
E-mailinfo@praktijkextralent.nl
PostOude Bennekomseweg 3
Functionaris GegevensbeschermingIrene Vonk

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 01-01-2021.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Praktijk Extralent
Oude Bennekomseweg 3
6717 LM Ede

KvK 70482934
AGB code: 98107041

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

www.praktijkextralent.nl
info@praktijkextralent.nl

0318-255060

Dank voor het lezen. Groet namens het team van Praktijk Extralent!