Het begaafdheidsonderzoek

Ons begaafdheidsonderzoek is een intelligentietest, persoonlijkheidsonderzoek en welzijnsonderzoek in één. Bij dit onderzoek kijken we dus naar veel meer dan alleen naar het IQ van een kind; het gaat om het hele plaatje. We onderzoeken waar het zichtbare gedrag vandaan zou kunnen komen, zodat we weten welke interventies er ingezet kunnen worden om een kind (weer) tot bloei te laten komen.

Dit onderzoek wordt afgenomen door een van onze orthopedagogen of psychologen. Zij zijn gespecialiseerd in het afnemen van deze onderzoeken bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

Inhoud van het onderzoek

Het model van Duran (zie hieronder) wordt gebruikt als leidraad voor onze begaafdheidsonderzoeken. In dit model staan de hoofd- en hartkenmerken van hoogbegaafdheid centraal. Met betrekking tot de hoofdkenmerken wordt het intelligentieniveau onderzocht en wordt gekeken naar het creatief denkvermogen van het kind. De hartkenmerken kunnen worden gezien als de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. Ook deze worden in het onderzoek meegenomen. Daarnaast wordt er in het onderzoek gekeken welke interne en externe factoren mogelijk van invloed zijn op de prestaties en het welbevinden van het kind. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften het kind.

Intelligentie
We kunnen de volgende intelligentietesten aanbieden als onderdeel van het begaafdheidsonderzoek:

  • KIQT+ (test voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen)
  • WISC-V
  • IDS-2
  • WPPSI-IV
  • RAKIT-2

Op basis van de hulpvraag en de kenmerken en leeftijd van het kind kiest de orthopedagoog of psycholoog een passende test. Doordat we meerdere testen in huis hebben, kunnen we indien nodig makkelijk overschakelen naar een andere test, als in de praktijk blijkt dat dit toch beter aansluit bij het kind.
We testen bij voorkeur vanaf een leeftijd van 6 jaar.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij de aanmelding luisteren we naar de hulpvraag en adviseren we welke vorm(en) van diagnostiek passend zijn. Soms adviseren we (nog) geen onderzoek te doen, omdat begeleiding beter past of eerst nodig is.

Het begaafdheidsonderzoek wordt in twee momenten opgesplitst. Het eerste moment staat in het teken van kennismaken, afname van Wereldspel en inzicht krijgen in de persoonlijkheidskenmerken en het welzijn van het kind. Ook wordt er een start gemaakt met het intelligentieonderzoek. Het tweede moment staat het intelligentieonderzoek centraal. Door het onderzoek in tweeën te delen, zien we dat kinderen veel rustiger zijn gedurende het onderzoek, er minder last is van faalangst en wij beter zicht hebben op de signalen van onderpresteren, doordat we het kind al eerder gezien hebben. De relatie met het kind is heel belangrijk voor ons. Dat betekent dat we ook ruimte maken voor spel, beweging en gesprekjes tussendoor.

Na afloop wordt alle verzamelde informatie verwerkt in een verslag met uitgebreide handelingsadviezen. Ook in het verslag hanteren we het model van Duran als uitgangspunt. Hierdoor ontstaat er een compleet en gebalanceerd beeld.

Na ontvangst van het verslag wordt er een (telefonische) afspraak ingepland om de bevindingen van het onderzoek met ouders te bespreken. Ook bieden we de mogelijkheid om het onderzoek op school te komen toelichten (hier zijn wel extra kosten aan verbonden).

Mis(sende)- diagnoses voorkomen

In onze praktijk ‘labelen’ we kinderen niet met DSM-V diagnoses zoals bijvoorbeeld ADHD of ASS. Hier kiezen we bewust voor, omdat kinderen die niet goed in hun vel zitten, soms gedrag kunnen laten zien dat lijkt op bepaalde stoornissen. De oorzaak van dit gedrag kan liggen een mismatch met de omgeving, een gebrek aan passend onderwijs of gebrek aan begrip en aandacht voor de hoogbegaafdheid. Het beeld is vertekend door de situatie waar het kind zich in bevindt. Het risico op misdiagnose is dan groot. We onderzoeken dan eerst wat een kind nodig heeft en gaan daarmee aan de slag. In gevallen waarbij interventies binnen het hele systeem rondom het kind niet tot de te verwachte veranderingen leiden, kan een stoornis verder onderzocht worden. Hiervoor verwijzen we door naar partijen waar we goede ervaringen mee hebben.

Begaafdheidsonderzoek + Didactisch onderzoek

Dit onderzoek omvat naast het begaafdheidsonderzoek ook het didactische aspect. We onderzoeken wat het huidige niveau van rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling van een kind is. Daarnaast wordt in het didactisch onderzoek gekeken naar de leervoorkeur die een kind heeft en welke leeringangen het beste ontwikkeld zijn. Hierdoor verkrijgen we inzicht in welke aanpak voor dit kind het beste zal werken.

Dit onderzoek is zeer waardevol voor scholen, omdat ze er direct en concreet mee aan de slag kunnen.

Onderzoek bij kinderen tussen de 3 en 5 jaar

Bij jonge kinderen zijn we extra alert op de manier waarop we onderzoek doen. Hier is vaak maatwerk nodig, omdat de a-synchroniteit in de ontwikkeling vaak erg groot is. Daarom zal er bij aanvraag voor onderzoek bij kinderen tussen de 3 en de 5 jaar altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden. Afhankelijk van de mogelijkheden van jouw kind bekijken we of er wel onderzoek nodig is en zo ja, welke manier van onderzoeken het beste aansluit. In veel gevallen zullen we adviseren te wachten met een onderzoek of enkel een signalering van een ontwikkelingsvoorsprong te doen.

Aanvullende opties:

Deze optie kan toegevoegd worden aan een begaafdheidsonderzoek:

  • Executief onderzoek