Algemene voorwaarden

We spreken het volgende met elkaar af:

1. Behandeling en informatie

We bespreken met jou de reden van je aanmelding in onze praktijk. We analyseren de problematiek en mogelijke oorzaken daarvan. We doen ook een voorstel voor behandeling en informeren je over de aard en het doel van de behandeling, de mogelijke gevolgen en/of risico’s en mogelijke alternatieven.

2. Informatie en medewerking

We informeren je over de geschatte duur van de behandeling, al is dat nooit precies te voorspellen. Jij geeft ons naar beste weten de informatie en de medewerking die we nodig hebben voor het geven van een goede behandeling.

3. Dossier

We richten een dossier voor je in. Je hebt recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of goed hulpverlenerschap zich daartegen verzet. Onze persoonlijke aantekeningen maken geen deel uit van het dossier. We bewaren het dossier twintig jaar, overeenkomstig de regelgeving van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is. Je kunt eerder laten weten prijs te stellen op vernietiging van het dossier.

Intakeformulieren en vragenlijsten die klaarstaan voor een gepland onderzoek, moeten uiterlijk 1 week voor de start van het onderzoek ingevuld retour zijn. Wanneer een dossier niet compleet is, is een gedegen voorbereiding niet mogelijk en wordt het onderzoek geannuleerd. 

4. Geheimhouding

Wij zorgen voor geheimhouding van je gegevens (privacyverklaring). We verstrekken deze gegevens niet aan anderen, tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, de wet een uitzondering bevat, of er sprake is van een conflict van plichten.

5. Betaling

Het tarief voor de behandeling is afhankelijk van de financiering voor het traject.

Zorg in Natura (contract)

Wordt de behandeling door de gemeente in de vorm van Zorg in Natura betaald (contract), dan declareren we direct aan de gemeente overeenkomstig de afspraken die we met hen hebben gemaakt. Je ontvangt geen facturen van ons. Om te kunnen starten met de behandeling hebben we een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking via uw contactpersoon van de gemeente (jeugd- en gezinscoach, team toegang, wijkcoach).

Op factuur basis

Tarieven kunnen worden opgevraagd via de Office (mail/telefoon). De tarieven op de website zijn altijd actueel en zijn leidend. Dit zijn particuliere tarieven en zijn daarom niet te vergelijken met vergoedingen via de gemeente. Een gesprek duurt 45-60 minuten. Ieder kwartier dat het gesprek langer duurt, wordt naar rato gefactureerd. Na afloop van iedere kalendermaand sturen we een factuur die rechtstreeks aan onze praktijk betaald dient te worden. Je kunt deze factuur proberen in te dienen bij de zorgverzekeraar onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Of je een vergoeding ontvangt is echter afhankelijk van de zorgverzekering. Als dat niet lukt, kunnen kosten die bij ons gemaakt worden als aftrekpost meegenomen worden in de belastingaangifte onder zorgkosten. 

Persoonsgebonden Budget

Wordt de behandeling in de vorm van PGB vergoed, dan spreken we samen een pakketprijs af op basis van het tarief van jouw gemeente. Na het intakegesprek maken we een verslag waarin we een voorstel doen voor zo’n pakket. Met dat verslag kun je naar de gemeente om het PGB aan te vragen. Hou er rekening mee dat de aanvraag van een PGB even kan duren. In principe starten we pas met de behandeling als je een PGB beschikking van de gemeente hebt. We werken dan met vaste maandbedragen die we, via de Sociale Verzekeringsbank in de vorm van een zorgovereenkomst tussen jou en ons, laten uitbetalen. Je ontvangt dan geen facturen van ons. In uitzonderlijke gevallen starten we de behandeling (spoed) nog voor het PGB rond is. In dat geval sturen wij tot het duidelijk is of er een PGB komt, facturen naar jou zoals genoemd onder het kopje ‘op basis van factuur’. Het risico van starten zonder beschikking is dus voor jezelf.

De werkgever betaalt

Indien de werkgever betaalt, wordt er voor een trainingstraject voor volwassenen een offerte op maat gemaakt. Instellingen en bedrijven doen daarvoor vaak een beroep op je scholingsbudget of vergoeden dit vanuit visie op duurzame inzetbaarheid. Facturatie vindt plaats na de intake.

Annulering

Bij verhindering kunnen afspraken uiterlijk twee werkdagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Onderzoeken kunnen tot vijf werkdagen voor het eerste dagdeel kosteloos worden geannuleerd. Bij niet tijdige afmelding brengen we de gereserveerde tijd van de afspraak of het onderzoek in rekening, onder vermelding van ‘no show’. Deze factuur wordt niet door de gemeente of SVB betaald en komt voor je eigen rekening.

6. Duur

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Na afsluiting eindigt de overeenkomst automatisch. De overeenkomst eindigt eerder door opzegging (in het geval van een zorgovereenkomst met PGB is de opzegtermijn ten minste 1 maand) of indien wij door faillissement onze zorg niet meer kunnen voortzetten. Onze tot dan gemaakte kosten komen nog voor jouw eigen rekening.

7. Richtlijnen

We handelen conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsverenigingen waarbij we zijn aangesloten. Onze medewerkers zijn bijvoorbeeld aangesloten bij het SKJ, NIP, NVO en Stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid.

8. Klachten

We horen het graag  als je ontevreden zijn over de behandeling. Zouden wij daar samen niet uit kunnen komen, dan kan je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

Praktijk Extralent
Oude Bennekomseweg 3
6717 LM Ede

Telefoonnummer: 0318-255060
Email: info@praktijkextralent.nl

Medewerkers zijn o.a. aangesloten bij SKJ/KRHB/NIP/NVO

AGB-code: 98107041
KvK: 70482934